วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของแผนก

                     แผนกวิชาโลหะการ มุ่งมั่นให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญเฉพาะทาง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ      การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2551  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่