พันธกิจแผนกวิชาโลหะการ

พันธกิจ

            1. จัดการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวช. , ปวส. และ ปทส.

             2. จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ

                 ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

             3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน

             4. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาให้มีความประพฤติดีปฏิบัติตนให้มี

                 ประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนเป็น  คนเก่ง   คนดี   และมีความสุข