ประวัติแผนก

แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อมโลหะ)   วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 460 ต.ตลาด อ.เมือง

จ.มหาสารคาม ได้เปิดทำการสอนเมื่อปี 2516 จนถึงปัจจุบัน เปิดสอนในระดับ ปวช. ,ปวส. และระดับ

ปทส.  ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ทั้งสิ้น จำนวน ๒๒๐  คน  จำนวนครู-อาจารย์ ๑๐ คน