ข้อมูลนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาโลหะการ
ปีการ สาขาวิชา สาขางาน จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา
ศึกษา ปวช.  ปีที่ 1 ปวช.  ปีที่ 2 ปวช.  ปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
2552 โลหะการ เชื่อมโลหะ 37 - 37 32 - 32 47 - 47 116 - 116
2553 โลหะการ เชื่อมโลหะ 32   32 34   34 22   22 88 0 88
2554 โลหะการ เชื่อมโลหะ 54 1 55 31 - 31 37 - 37 122 1 123
    รวมทั้งสิ้น 123 1 124 97 0 97 106 0 106 326 0 327
จำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ปีการ สาขาวิชา สาขางาน จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา
ศึกษา ปวส.  ปีที่ 1 ปวส.  ปีที่ 2 รวมทั้งสิ้น
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
2552 เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 48 - 48 30   30 78 - 78
2553 เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 34   34 53   53 87   87
2554 เทคนิคโลหะ เทคนิคการเชื่อมโลหะ 39 7 46 24   24 63 7 70
    รวมทั้งสิ้น 121 7 128 107   107 228 7 235