บุคลากรแผนกวิชาโลหะการ

 

    ครูภักดี ดำเนินผล 

   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ

   การศึกษา    คอบ. , คอม. วิศวกรรมอุตสาหการ   

   ผลงานวิชาการ  วิชา งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม

   โทรศัพท์ 091-7792931  

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    งานวิจัย   การแก้ปัญหาการอ่านค่าเครื่องมือวัดระบบอังกฤษของนักศึกษาชั้น ปวช.แผนกวิชาโลหะการ   วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม


 

    ครูแมน ประเสริฐ 

   ตำแหน่ง  ครู    รับผิดชอบ   รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ 

   การศึกษา   ปทส. เทคนิคการผลิต (เชื่อมและประสาน)   

   ผลงานวิชาการ 

   โทรศัพท์ 089-9442170

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

   งานวิจัย 


 

   

 


     ครูสง่า ภูสีฤทธิ์

   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) รับผิดชอบ   งานปกครอง แผนกวิชาโลหะการ

   การศึกษา  ปวส. ช่างกลโลหะ , คบ. เทคโนโลยีทางการศึกษา , คม. หลักสูตรและการสอน

   ผลงานวิชาการ  วิชา งานท่อ

   โทรศัพท์ 086-2237895                                            

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                              

                                              งานวิจัย   


   ครู สุชาญ อิ่มวิทยา  

   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)   รับผิดชอบ   งานแนะแนว แผนกวิชาโลหะการ

   การศึกษา     คบ. อุตสาหกรรมศิลป (ก่อสร้าง)

   ผลงานวิชาการ  วิชา งานสี

   โทรศัพท์ 081-6615900

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   งานวิจัย

 


  ครู อิทธิกร  โอปาก

  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ   รับผิดชอบ   รองหัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ

  การศึกษา  ปทส. เชื่อมและประสาน 

  ผลงานวิชาการ  การเชื่อมโลหะ 2  (กำลังจัดทำ) 

  โทรศัพท์ 087-8544305                                                                            

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานวิจัย 


   ครู อดิศร  อุทัยแพน 

   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)   รับผิดชอบ   งานวิชาการ แผนกวิชาโลหะการ

   การศึกษา    คอบ. , คอม. วิศวกรรมอุตสาหการ   

   ผลงานวิชาการ  วิชา งานเชื่อมโลหะ1

   โทรศัพท์ 081-6615900  

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานวิจัย 

 


 

   ดร. สายชล  ปัญจมาตย์ 

   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)    รับผิดชอบ   งานการค้า แผนกวิชาโลหะการ

   การศึกษา  คอบ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ  คอม. เครื่องกล   ปร.ด. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

   ผลงานวิชาการ  วิชา การทดสอบวัสดุ 

  โทรศัพท์  087-9517557

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  งานวิจัย

  


    

   ครู วิรนันท์  ภูสมปอง 

   ตำแหน่ง  ครูพิเศษ   รับผิดชอบ   งานกิจกรรม แผนกวิชาโลหะการ

   การศึกษา     ปทส. เทคนิคการผลิต (เชื่อมและประสาน)   

   โทรศัพท์ 084-6857807

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    

     

 

 

   ครู ธนกร  แก่นนาคำ 

   ตำแหน่ง  ครูพิเศษ   รับผิดชอบ   งานประกันคุณภาพ  แผนกวิชาโลหะการ

   การศึกษา     วศบ. วิศวกรรมอุตสาหการ   

   โทรศัพท์ 084-420 1643

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   งานวิจัย 

             เรื่อง การออกแบบและวางผังโรงงาน กรณีศึกษา   บ.เดลต้า-ทีอาร์ จำกัด