พันธกิจแผนกวิชาโลหะการ

พันธกิจ

            1. จัดการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวช. , ปวส. และ ทล.บ.

             2. จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ

                 ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

             3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน

             4. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาให้มีความประพฤติดีปฏิบัติตนให้มี

                 ประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนเป็น  คนเก่ง   คนดี   และมีความสุข

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ

                   ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ มุ่งมั่นให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญเฉพาะทาง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ      การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2551  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

หมวดหมู่รอง

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.